ایا اندیشه می‌تواند اندیشه را مرور کند ؟
ایا اندیشه می‌تواند اندیشه را مرور کند ؟
هر وقت مطلبی هست، اندیشه به کار می‌افتد. پس آیا اندیشه یک چیز و مطلب چیز دیگری است؟

ایا اندیشه می‌تواند اندیشه را مرور کند ؟

هر وقت مطلبی هست، اندیشه به کار می‌افتد.

پس آیا اندیشه یک چیز و مطلب چیز دیگری است؟

نه، مطلب هر چه باشد، اندیشه هم همان است.

اینکه موضوع و مطلب را یک چیز و اندیشه را چیزی دیگر بدانیم،

خود نوعی دوگانه اندیشی است.

لذا در حالی که موضوع، خود همان اندیشه است.

ایا اندیشه می‌تواند اندیشه را مرور کند ؟

نه، اندیشه نمی تواند اندیشه را مرور کند.

همانطور که تیغه ی شمشیر نمی تواند خودش را ببرد،

و همانگونه که سر انگشت نمی‌تواند خودش را لمس کند،

درک و اندیشه نیز نمی‌تواند، خودش، خودش را درک کند.

۵/۵ (۱ Review)

برگستوان

در تاریخ ایران باستان بکارگیری از پوشش پاسبان و زره برای اسب در جنگ ها بسیار همگانی بود. سواران بر روی اسب هایی با زره می نشستند که به...

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram