بازسازی اتاق نشیمن ، کارشناسان اسرار خود را به اشتراک می گذارند

ما با پیاده روی مرد سیاهپوش که از تگرگ یک شبه آب گرفته بود ، از خط عبور کردیم و به جنگل های پای تپه نفوذ کردیم. ما اینها را بدون ملاقات با روح به سمت راه آهن پیش بردیم. جنگلهای آن خط جز ویرانه های زخم خورده و سیاه چوبها نبود. در بیشتر قسمتها درختان سقوط کرده بودند ، اما بخش معینی از ساقه های خاکستری مات و مبهم ایستاده بودند و به جای سبز شاخ و برگ قهوه ای تیره داشتند.

از طرف ما آتش چیزی جز سوزاندن درختان نزدیکتر انجام نداده بود. نتوانسته است پای خود را محکم کند در یک مکان ، چوبداران روز شنبه سر کار بودند. درختان ، بریده و تازه تراشیده ، در انباری قرار دارند و انبوهی از خاک اره توسط دستگاه اره برقی و موتور آن قرار دارد. به سختی یک کلبه موقت بود ، متروک. امروز صبح دم از باد نمی آمد و همه چیز به طرز عجیبی ساکن بود. حتی پرنده ها هم ساکت شده بودند ، و همانطور که با عجله می رفتیم من و توپچی با نجوا صحبت می کردیم و بارها و بارها شانه هایمان را نگاه می کردیم. یکی دوبار برای گوش دادن متوقف شدیم.

بعد از مدتی به جاده نزدیک شدیم ، و در حین این کار صدای تپش سم را شنیدیم و سه سرباز سواره را که از درخت به آرامی به سمت ووکینگ سوار می شدند مشاهده کردیم. ما آنها را تحسین کردیم ، و آنها متوقف شدند در حالی که ما به سرعت به سمت آنها حرکت کردیم. این ستوان و چند نفر از سربازان هشتم هوسار بودند ، با پایه ای شبیه تئودولیت ، که توپچی به من گفت که یک هلیوگراف است.

ما با پیاده روی مرد سیاهپوش که از تگرگ یک شبه آب گرفته بود ، از خط عبور کردیم و به جنگل های پای تپه نفوذ کردیم. ما اینها را بدون ملاقات با روح به سمت راه آهن پیش بردیم. جنگلهای آن خط جز ویرانه های زخم خورده و سیاه چوبها نبود. در بیشتر قسمتها درختان سقوط کرده بودند ، اما بخش معینی از ساقه های خاکستری مات و مبهم ایستاده بودند و به جای سبز شاخ و برگ قهوه ای تیره داشتند.

از طرف ما آتش چیزی جز سوزاندن درختان نزدیکتر انجام نداده بود. نتوانسته است پای خود را محکم کند در یک مکان ، چوبداران روز شنبه سر کار بودند. درختان ، بریده و تازه تراشیده ، در انباری قرار دارند و انبوهی از خاک اره توسط دستگاه اره برقی و موتور آن قرار دارد. به سختی یک کلبه موقت بود ، متروک. امروز صبح دم از باد نمی آمد و همه چیز به طرز عجیبی ساکن بود. حتی پرنده ها هم ساکت شده بودند ، و همانطور که با عجله می رفتیم من و توپچی با نجوا صحبت می کردیم و بارها و بارها شانه هایمان را نگاه می کردیم. یکی دوبار برای گوش دادن متوقف شدیم.

بعد از مدتی به جاده نزدیک شدیم ، و در حین این کار صدای تپش سم را شنیدیم و سه سرباز سواره را که از درخت به آرامی به سمت ووکینگ سوار می شدند مشاهده کردیم. ما آنها را تحسین کردیم ، و آنها متوقف شدند در حالی که ما به سرعت به سمت آنها حرکت کردیم. این ستوان و چند نفر از سربازان هشتم هوسار بودند ، با پایه ای شبیه تئودولیت ، که توپچی به من گفت که یک هلیوگراف است.

نویسنده ،
خانم فروزان تهرانی

I’m a entrepreneur, best-selling author, philanthropist and the nation’s #1 Life and Business Strategist. I’ve dedicated my entire life to helping people discover their true purpose and leverage their unique gifts to achieve massive success – to make their life a true masterpiece. If you’re feeling stuck, or unsure of your next step, I’ll lead you to clarity, focus and action.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on reddit
پروژه های پیش فروش