قانون کارما
شما یک عامل آزاد هستید، اما وقتی کار مشخصی را انجام دادید، پیامدهای کارتان را درو خواهید کرد.

قانون کارما

شما پیش از آن که دست به عملی بزنید، از آزادی برخوردارید.

اما پس از انجام کار، خواهی نخواهی اثر عملتان را مشاهده خواهید کرد.

این قانون کارما است.

شما یک عامل آزاد هستید، اما وقتی کار مشخصی را انجام دادید، پیامدهای کارتان را درو خواهید کرد.

آزادی یعنی، عمل کردن با هدایت روح،

نه تحت تاثیر فشار آرزوها و عادت…

اطاعت از نفس به اسارت منجر می‌شود،

در حالی که فرمانبرداری از روح ضامن آزادی است.

پاراماهانسا یوگاناندا

تکه‌ای از این هستی

تهی وارگی

فرزانه ساده زندگی می‌کند، مثل تکه ای از یک کل. چون تکه‌ای از این هستی زندگی می‌کند. بدینسان خواسته ای ندارد، چرا که موجی است…
بیشتر بخوانید
۵/۵ (۱ Review)
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on telegram
Telegram