همچون یک درخت باش

تعادل روحی و با معنی بودن زندگی

وقتی در زندگی با دیوار و مانعی روبرو شدی، همچون یک درخت باش: ریشه بر زمین فرو کن تا زمانی که از اعماق، راهکار و شفافیتی سر برآورد. اینگونه است که رشد می کنی و آنسوی دیوار را خواهی دید. یونگ

درجستجوی واقعیت نباش

درجستجوی واقعیت نباش

درجستجوی واقعیت نباش، خودت واقعی شو چرا که واقعیت فقط برای افراد واقعی رخ می دهد و غیر واقعی فقط برای افراد غیر واقعی…

هستی یک راز است

هستی یک راز است

هستی یک راز است،راه ورود به آن منطق نیست،بلکه عشق است. راه درک آن نثر نیست،بلکه شعر است. راه ادراک آن سر نیست،بلکه دل است.

روز جهانی ببر

روز جهانی ببر

روز 29 ژوئیه به عنوان روز جهانی ببر نامگذاری شده است. روز جهانی ببر، هم به عنوان یک جشن جهانی و هم به منظور افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ این گربه سان زیبا تعیین شده است

درمان کرونا و جادوی افزایش سطح انرژی

ویروس (COVID _19 ) مانند دیگر ساختارهای ویروسی با خط سیر حرکت در محیط پیرامون ما دارای ساختار الکترو مغناطیسی است که با توجه به سطح پایین انرژی فرکانسی در حدود ۵/۵ تا ۱۴/۵ هرتز دارد .