روانشناسی عملی

روانشناسی عملی

مردم ایمان تزلزل ناپذیری به چیزهایی دارند، که به آنها عنوان علمی داده شده است. اما دیگر نمی توان خود را به انتظارات و موازین علمی و عقلی محدود ساخت. بهتر است احساسات و عواطف را نیز مد نظر داشته باشیم، روانشناسی که عقل را ارضا کند، هرگز روانشناسی عملی نخواهد بود؛ زیرا عقل نمی […]

ما در آینده به سر می بریم

ما در آینده به سر می بریم

جالب اینکه بسیاری از کسانی که از بیماری روانژندی رنج می برند، اگر در روزگاران گذشته بسر می بردند دچار این بیماری نمی شدند.

درونگرایی و برونگرایی

درونگرایی و برونگرایی

درونگرایی و برونگرایی دو برداشت طبیعی هستند که متقابلا متضادند، یعنی دو حرکت متقابل که گوته آنها را به حرکت انقباض و انبساط قلب تشبیه کرده است. جریان متوالی و همساز شده این حرکت آهنگ زندگی را پدید می آورد. برای رسیدن به این آهنگ باید هنر زندگی کردن را دانست، باید مطلقاً ناخودآگاه بود […]

عمیق ترین خلوتگاه روح

صمیمی ترین خلوتگاه روح

رویا دری است کوچک و مخفی در عمیق‌ترین و صمیمی ترین خلوتگاه روح که به آن شب کیهانیِ آغازین باز می‌شود، که پیش از آن که منِ آگاه پدید آید، روح بود… و بسی فراتر از آنچه منِ آگاه می تواند بدان دست یابد، نیز رو خواهد بود….

ما باید ناخودآگاه خود باشیم

ما باید ناخودآگاه خود باشیم

انسان های اولیه از حرکات غیر قابل کنترل وحشت داشتند، چون تحت تاثیر آنها آگاهی از بین می رفت و جای خود را به حس مالکیت می داد.

وضعیت معنوی ما

گران بهاترین چیزها

ما خرد تمام اعصار و همه ی مردم را کنکاش کردیم و فهمیدیم که گران بهاترین چیزها قبلا با فصیح ترین بیان، با ما سخن گفته اند.