یک انسان کامل

یک انسان کامل

یک انسان کامل…
انسانی ست که از هر دو وجه زنانگی و مردانگی روحش بهره می برد

تنهایی

تنهایی من

تنهایی از آن نیست که آدم،
کسانی را در اطراف نداشته باشد

خانه دوست کجاست ؟

جناب سهراب سپهری

خانه دوست کجاست؟
در فلق بود که پرسید سوار
آسمان مکثی کرد
رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید

گام معلق لک لک

گام معلق لک لک برگزیده کتاب

مردم دسته جمعی زمین را ترک می‌کنند… با هر وسیله‌ایی که در دسترس دارند… اما اونایی که وسیله‌ایی ندارند همه در یک بیابان برهوت دور هم جمع می‌شوند…