مشاهده اشیاء ناشناخته در فضا + ویدئو

شفق‌های قطب جنوب

در این ویدئو چیز متفاوتی را مشاهده خواهید کرد، نه فقط خود درخشش در ثانیه نهم تا دوازدهم پنج شی ظاهر می‌شوند که در یک مسیر موازی در فاصله یکسان از یکدیگر پرواز می‌کنند

تهی وارگی

تکه‌ای از این هستی

فرزانه ساده زندگی می‌کند، مثل تکه ای از یک کل. چون تکه‌ای از این هستی زندگی می‌کند. بدینسان خواسته ای ندارد، چرا که موجی است از یک اقیانوس و خود را در مالکیت و اختیار این اقیانوس می بیند؛ چگونه می‌تواند ادعایی داشته باشد؟ اگر سعی کنید در دنیا کسی شوید، این ثابت می کند […]

مقصود پنهان زندگی

مقصود پنهان زندگی

کهن ترین حکمت موجود در جهان به ما می‌گوید؛ که ما در همین بدن فانی مان می‌توانیم آگاهانه به الوهیت وصل شویم. اگر انسان نتواند سرنوشتش را محقق کند، طبیعت شتاب نمی کند. طبیعت آن قدر دنبالش می کند تا سرانجام روزی به او برسد و وادارش کند تا مقصود پنهان زندگی اش را تحقق […]