روانشناسی عملی

روانشناسی عملی

مردم ایمان تزلزل ناپذیری به چیزهایی دارند، که به آنها عنوان علمی داده شده است. اما دیگر نمی توان خود را به انتظارات و موازین علمی و عقلی محدود ساخت. بهتر است احساسات و عواطف را نیز مد نظر داشته باشیم، روانشناسی که عقل را ارضا کند، هرگز روانشناسی عملی نخواهد بود؛ زیرا عقل نمی […]

ما در آینده به سر می بریم

ما در آینده به سر می بریم

جالب اینکه بسیاری از کسانی که از بیماری روانژندی رنج می برند، اگر در روزگاران گذشته بسر می بردند دچار این بیماری نمی شدند.

درونگرایی و برونگرایی

درونگرایی و برونگرایی

درونگرایی و برونگرایی دو برداشت طبیعی هستند که متقابلا متضادند، یعنی دو حرکت متقابل که گوته آنها را به حرکت انقباض و انبساط قلب تشبیه کرده است. جریان متوالی و همساز شده این حرکت آهنگ زندگی را پدید می آورد. برای رسیدن به این آهنگ باید هنر زندگی کردن را دانست، باید مطلقاً ناخودآگاه بود […]