کتاب

کتابی که برای خواندن است

کتابی که برای خواندن است آن کتابی نیست که به جای تو بیاندیشد، بلکه کتابی‌ست که تو را به اندیشیدن وادار می‌کند.

انسان بودن

انسان بودن

انسان بودن یعنی زندگی کردن در میدان قطبی تنشی که بین واقعیت و آرمان‌ها و ارزش‌ها زندگی میکند. و هستی انسان اعتبار ندارد، مگر اینکه همراه با متعالی کردن خویشتن خود باشد. معنا درمانی ویکتور فرانکل

تعمق و تامل

اندیشیدن

اندیشیدن به معنای اشتغال ذهنی نیست، به معنای مدیتیشن است. مدیتیشن به معناي یوگا نیست؛ به معنای تعمق و تامل است. به معنای گشودگی در مقابل هستی و جهان است.

احساس تهی بودن

یونگ

تنها حادثه ای که هنوز هم برای انسان امروزی ارزشمند است، در پهنه ی درونِ روان ناخودآگاه قرار دارد.