انتقام جویی های حقیر

انتقام جویی های حقیر

هنوز هم کارهای خوب زیادی برای انجام دادن باقی مانده است. اینکه وقتی دیگران شایعه می سازند، دهان مان را ببندیم. اینکه بدون خصومت به انسان ها لبخند بزنیم. اینکه کمبود محبت در جهان را از طریق محبت های کوچکتر در زمینه های شخصی تر و کوچکتر جبران کنیم. به کارمان، ایمان بیش تری داشته […]

طمع نکن

به زندگی طمع نکن

به زندگی طمع نکن، انباشت نکن، لمس کن و برو…

دومین پیروزی

دومین پیروزی

بین کسی که در نبرد هزاران نفر را مغلوب کرده، و کسی که خود را مغلوب کرده! دومی پیروزی بزرگتری به دست آورده است. ” بودا “