نتیجه کار ها و افکار ما

نتیجه کار ها و افکار ما

وضعیت کنونی ما در دنیا نتیجه کار ها و افکار ما در گذشته است، و وضعیت آتی ما تابع آن چه که اکنون می کنیم و می اندیشیم… این امر که ما و سرنوشت خود را شکل می‌دهیم مانع دریافت کمک از خارج نمی‌شود، اتفاقاً در اغلب اوقات چنین کمک‌های بس ضروریست. هنگامی که کمک […]

سپاس خدای را

سپاس خدای را

در دنیا انسان هایی هستند که اعتقاد دارند تنها چیز های مفید، چیزهایی هستند که؛ به لذات جسمانی – حیوانی منجر شوند. حتی خدا، ابدیت و روح؛ اگر برایشان پول یا راحتی فیزیکی به همراه نیاورد، برایشان مفید نیست. بدین سان هرچه هوس های حسی را ارضاء نکند و عطش مادی را سیراب نکند، به […]

قصه پریان روسی

قصه پریان روسی

برو، بی آنکه بدانی به کجا…. بیاور، بی آنکه بدانی چه چیز را…. مسیر دراز است و راه نا آشنا؛ قهرمان نمی داند چگونه به تنهایی به آنجا برسد، باید در پی راهنمایی و کمک نیروهای عالی تر باشد! “قصه پریان روسی”