پیاده روی جستجوگر کنجکاوی

مریخ نوردی جستجو گر کنجکاوی

تنها موجود که در مریخ توسط انسان فرستاده شده است کاوشگر کنجکاوی هستش . ویدیوی شگفت انگیز از پیاده روی جستجوگر کنجکاوی