روان و روح محض بودن

روان و روح محض بودن

احساس تمامیت،اتحاد یکپارچگی؛ بدون زحمت و در آرامش،با تمامی خود بودن،بهره‌گیری از تمام قابلیت های خویشتن،رها از موانع،محدودیت ها و ترس ها، خودانگیخته و بیانگر،در اینجا و اکنون،روان و روح محض بودن،بی هیچ خواسته و نیازی، همزمان کودک و بالغ بودن،و مورد لطف حق واقع شدن،به نحوی که در کلام نمی گنجد…. مازلو

آرامش عمیق برای تو باد

آرامش عمیق برای تو باد

آرامش عمیق بر موج روان برای تو باد، آرامش عمیق بر هوای جاری برای تو باید، آرامش عمیق بر زمین ساکت برای تو باد، آرامش عمیق ستارگان درخشان برای تو باید، آرامش عمیق بر شب آرام برای تو باد، ماه و ستاره، نور شفابخش خود را بر تو می پاشند. آرامش عمیق برای تو باد. […]

اشکالی از آگاهی

اشکال بالقوه و کاملاً متفاوتی از آگاهی

آگاهی عادی ما در زمان بیداری، ‌ یا آنچه آگاهی عقلی می‌نامیم، فقط نوع خاصی از آگاهی است، در حالی که در همه جا در پیرامون آن، جدا شده از آن با نازک ترین پرده ها، اشکال بالقوه و کاملاً متفاوتی از آگاهی قرار دارد… هیچ شرحی از عالم در تمامیت آن، در صورتی که […]

یک فصل بسیار دردناک

یک فصل بسیار دردناک

طبیعت در بخشیدن نعمت‌های خود، آنقدر دست و دلباز نیست که همراه هوش و ذکاوت بالا، موهبت “دل” را نیز عطا کند. در نتیجه، هر جا که یکی از آن دو حاضر باشد، دیگری حاضر نیست، و جایی که یک استعداد، به شکل تمام و کمال یافت شود، این معمولاً در ازای فدا کردن مابقی […]