ارتعاش و قانون ارتعاش چیست؟

ارتعاش و قانون ارتعاش چیست؟

افکار بالاترین ارتعاش را به جهان هستی ساطع می کنند، هر اندازه جنس یک چیز لطیف تر باشد از ارتعاش بالاتری برخوردار است