تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

قانون کارما
اندیشه
نویسنده

قانون کارما

شما یک عامل آزاد هستید، اما وقتی کار مشخصی را انجام دادید، پیامدهای کارتان را درو خواهید کرد.

ادامه »
تکه‌ای از این هستی
اندیشه
نویسنده

تهی وارگی

فرزانه ساده زندگی می‌کند، مثل تکه ای از یک کل. چون تکه‌ای از این هستی زندگی می‌کند. بدینسان خواسته ای ندارد، چرا که موجی است

ادامه »
مقصود پنهان زندگی
اندیشه
نویسنده

مقصود پنهان زندگی

کهن ترین حکمت موجود در جهان به ما می‌گوید؛ که ما در همین بدن فانی مان می‌توانیم آگاهانه به الوهیت وصل شویم. اگر انسان نتواند

ادامه »
شکسته شدن هویت‌ها و رهایی از ترس
اندیشه
نویسنده

شکسته شدن هویت‌ها و رهایی از ترس

اگر انسان قادر باشد ببیند من آن چیزی نیستم که به عنوان “من” شناخته‌ام و حتی در همین لحظه نیز از هویت‌های خودم متفاوت و جدا هستم، آن ترس از بین خواهد رفت.

ادامه »
درک ما از امنیت در دنیا
ادبیات
نویسنده

درک ما از امنیت در دنیا

حقیقت این است که درک ما از امنیت در دنیا، از احساس اطمینان خاطری که در وجود خودمان داریم سرچشمه می‌گیرد. برای تجربه کردن آن

ادامه »
تعادل روحی و با معنی بودن زندگی
ادبیات
نویسنده

همچون یک درخت باش

وقتی در زندگی با دیوار و مانعی روبرو شدی، همچون یک درخت باش: ریشه بر زمین فرو کن تا زمانی که از اعماق، راهکار و

ادامه »
درجستجوی واقعیت نباش
ادبیات
نویسنده

درجستجوی واقعیت نباش

درجستجوی واقعیت نباش، خودت واقعی شو چرا که واقعیت فقط برای افراد واقعی رخ می دهد و غیر واقعی فقط برای افراد غیر واقعی…

ادامه »
هستی یک راز است
ادبیات
نویسنده

هستی یک راز است

هستی یک راز است،راه ورود به آن منطق نیست،بلکه عشق است. راه درک آن نثر نیست،بلکه شعر است. راه ادراک آن سر نیست،بلکه دل است.

ادامه »