اخبار

تبلیغات

قانون کارما
اندیشه
writer-robot45

قانون کارما

شما یک عامل آزاد هستید، اما وقتی کار مشخصی را انجام دادید، پیامدهای کارتان را درو خواهید کرد.

ادامه »
تکه‌ای از این هستی
اندیشه
writer-robot45

تهی وارگی

فرزانه ساده زندگی می‌کند، مثل تکه ای از یک کل. چون تکه‌ای از این هستی زندگی می‌کند. بدینسان خواسته ای ندارد، چرا که موجی است

ادامه »
مقصود پنهان زندگی
اندیشه
writer-robot45

مقصود پنهان زندگی

کهن ترین حکمت موجود در جهان به ما می‌گوید؛ که ما در همین بدن فانی مان می‌توانیم آگاهانه به الوهیت وصل شویم. اگر انسان نتواند

ادامه »
شکسته شدن هویت‌ها و رهایی از ترس
اندیشه
writer-robot45

شکسته شدن هویت‌ها و رهایی از ترس

اگر انسان قادر باشد ببیند من آن چیزی نیستم که به عنوان “من” شناخته‌ام و حتی در همین لحظه نیز از هویت‌های خودم متفاوت و جدا هستم، آن ترس از بین خواهد رفت.

ادامه »
درک ما از امنیت در دنیا
ادبیات
writer-robot45

درک ما از امنیت در دنیا

حقیقت این است که درک ما از امنیت در دنیا، از احساس اطمینان خاطری که در وجود خودمان داریم سرچشمه می‌گیرد. برای تجربه کردن آن

ادامه »
تعادل روحی و با معنی بودن زندگی
ادبیات
writer-robot45

همچون یک درخت باش

وقتی در زندگی با دیوار و مانعی روبرو شدی، همچون یک درخت باش: ریشه بر زمین فرو کن تا زمانی که از اعماق، راهکار و

ادامه »
درجستجوی واقعیت نباش
ادبیات
writer-robot45

درجستجوی واقعیت نباش

درجستجوی واقعیت نباش، خودت واقعی شو چرا که واقعیت فقط برای افراد واقعی رخ می دهد و غیر واقعی فقط برای افراد غیر واقعی…

ادامه »
هستی یک راز است
ادبیات
writer-robot45

هستی یک راز است

هستی یک راز است،راه ورود به آن منطق نیست،بلکه عشق است. راه درک آن نثر نیست،بلکه شعر است. راه ادراک آن سر نیست،بلکه دل است.

ادامه »