تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

روان و روح محض بودن
شعر
نویسنده

روان و روح محض بودن

احساس تمامیت،اتحاد یکپارچگی؛ بدون زحمت و در آرامش،با تمامی خود بودن،بهره‌گیری از تمام قابلیت های خویشتن،رها از موانع،محدودیت ها و ترس ها، خودانگیخته و بیانگر،در

ادامه »
سر مرگ عاشقان
شعر
نویسنده

سر مرگ عاشقان

دشمن خویشیم و یار آنک ما را می‌کشدغرق دریاییم و ما را موج دریا می‌کشد زان چنین خندان و خوش ما جان شیرین می‌دهیمکان ملک

ادامه »
به مثابه مجموعه ای از بی نهایت صفات اعلا
شعر
نویسنده

عشق محمد بس است و آل محمد

ماه فروماند از جمال محمد سرو نباشد به اعتدال محمد قدر فلک را کمال و منزلتی نیست در نظر قدر با کمال محمد وعدهٔ دیدار

ادامه »
غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه
شعر
نویسنده

وصل پروانه

رسید مژده که ایام غم نخواهد ماندچنان نماند چنین نیز هم نخواهد ماند من ار چه در نظر یار خاکسار شدمرقیب نیز چنین محترم نخواهد

ادامه »
دوستی
شعر
نویسنده

دوستی نيز گلی‌ست

دل من دير زمانی است كه می‌پندارد:«دوستی» نيز گلی‌ست؛مثل نيلوفر و ناز،ساقه‌ی ترد ظريفی دارد.بی گمان سنگدل است آنكه روا می‌داردجانِ اين ساقه‌ی نازك را

ادامه »