تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

نتیجه کار ها و افکار ما
سبک زندگی
نویسنده

نتیجه کار ها و افکار ما

وضعیت کنونی ما در دنیا نتیجه کار ها و افکار ما در گذشته است، و وضعیت آتی ما تابع آن چه که اکنون می کنیم

ادامه »
یونگ
سبک زندگی
نویسنده

احساس تهی بودن

تنها حادثه ای که هنوز هم برای انسان امروزی ارزشمند است، در پهنه ی درونِ روان ناخودآگاه قرار دارد.

ادامه »
تئوری خوشبختی
سبک زندگی
نویسنده

تئوری خوشبختی

یک زندگی آرام و ساده، شادی و خوشبختی بیشتری نسبت به جستجوی مضطربانه و دائمی موفقیت، به ارمغان می آورد

ادامه »