تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

آرزوها
خودشناسی
نویسنده

آرزوها

مشکل بزرگی که با آن مواجه خواهی شد، نه آرزو بلکه وابستگی و چسبندگی خواهد بود،

ادامه »