تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

جشن آگاهی
پرورش خلاقیت
نویسنده

جشن آگاهی

ما روح هستیم،که به عنوان یک انسان
زندگی معنوی رو تجربه می کنیم

ادامه »
اشکال بالقوه و کاملاً متفاوتی از آگاهی
روانشناسی
نویسنده

اشکالی از آگاهی

آگاهی عادی ما در زمان بیداری، ‌ یا آنچه آگاهی عقلی می‌نامیم، فقط نوع خاصی از آگاهی است، در حالی که در همه جا در

ادامه »