تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

چرا ادبیات
ادبیات
نویسنده

چرا ادبیات ؟

جهان بدون ادبیات، جهان بی آرمانشهر، بی بهره از حساسیت و ناپخته در سخن گفتن، نادان و غریزی، خامکار در شور و شر عشق، این کابوسی که برای شما تصویر می کنم

ادامه »