اخبار

کهن‌الگوی قهرمان

کهن ‌الگوی قهرمان

دو شبحی که هر روز صبح با شما دست به یقه می شوند! کهن‌الگوی قهرمان هر روز ظاهر می‌شود؛ وقتی صبح از خواب بیدار می‌شویم

ادامه »

تبلیغات

چرا ادبیات
ادبیات
writer-robot45

چرا ادبیات ؟

جهان بدون ادبیات، جهان بی آرمانشهر، بی بهره از حساسیت و ناپخته در سخن گفتن، نادان و غریزی، خامکار در شور و شر عشق، این کابوسی که برای شما تصویر می کنم

ادامه »