اخبار

تبلیغات

اندیشیدن
مهندسی ذهن
writer-robot45

تعمق و تامل

اندیشیدن به معنای اشتغال ذهنی نیست، به معنای مدیتیشن است. مدیتیشن به معنای یوگا نیست؛ به معنای تعمق و تامل است. به معنای گشودگی در

ادامه »