اخبار

کهن‌الگوی قهرمان

کهن ‌الگوی قهرمان

دو شبحی که هر روز صبح با شما دست به یقه می شوند! کهن‌الگوی قهرمان هر روز ظاهر می‌شود؛ وقتی صبح از خواب بیدار می‌شویم

ادامه »

تبلیغات

انسان بودن
برگ سبز
writer-robot45

انسان بودن

انسان بودن یعنی زندگی کردن در میدان قطبی تنشی که بین واقعیت و آرمان‌ها و ارزش‌ها زندگی میکند. و هستی انسان اعتبار ندارد، مگر اینکه

ادامه »
یک انسان کامل
خودشناسی
writer-robot45

یک انسان کامل

یک انسان کامل…
انسانی ست که از هر دو وجه زنانگی و مردانگی روحش بهره می برد

ادامه »