اخبار

تبلیغات

جناب سهراب سپهری
برگ سبز
writer-robot45

خانه دوست کجاست ؟

خانه دوست کجاست؟
در فلق بود که پرسید سوار
آسمان مکثی کرد
رهگذر شاخه نوری که به لب داشت به تاریکی شنها بخشید

ادامه »