تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

ریشه رنج
روانشناسی
نویسنده

ریشه رنج

طبق نظر بودا ریشه رنج نه احساس درد است و نه اندوه و نه حتی بیهودگی بلکه ریشه واقعی رنج همین جستجوی بی پایان و

ادامه »
دومین پیروزی
خودشناسی
نویسنده

دومین پیروزی

بین کسی که در نبرد هزاران نفر را مغلوب کرده، و کسی که خود را مغلوب کرده! دومی پیروزی بزرگتری به دست آورده است. ”

ادامه »