تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

تنهایی من
خودشناسی
نویسنده

تنهایی

تنهایی از آن نیست که آدم،
کسانی را در اطراف نداشته باشد

ادامه »