تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

تجربه ی بی کرانگی
خودشناسی
نویسنده

تجربه بی کرانگی

بی کرانگی بر زمان ارجحیت دارد و پیش از آنکه زمان متولد شود، وجود داشته است.

ادامه »