اخبار

تبلیغات

تجربه ی بی کرانگی
خودشناسی
writer-robot45

تجربه بی کرانگی

بی کرانگی بر زمان ارجحیت دارد و پیش از آنکه زمان متولد شود، وجود داشته است.

ادامه »