تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

گذرگاه‌هایی فضایی
برگ سبز
نویسنده

گذرگاه‌های فضایی

گذرگاه‌هایی فضایی باید بین همه اضداد برقرار شوند، و خیابان‌های هموار و روشن باید از یک قطب به قطب دیگر کشیده شوند.

ادامه »
به زندگی طمع نکن
خودشناسی
نویسنده

طمع نکن

به زندگی طمع نکن، انباشت نکن، لمس کن و برو…

ادامه »