تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

تعریف فروتنی
مهندسی ذهن
نویسنده

تعریف فروتنی

تعریف فروتنی : فروتنی یعنی سكون و آرامش مداوم دل. اینكه با هیچ چیز مشکلی نداشته باشم. كه هرگز رنجيده خاطر یا مضطرب، زود رنج

ادامه »