اخبار

سر مرگ عاشقان

سر مرگ عاشقان

دشمن خویشیم و یار آنک ما را می‌کشدغرق دریاییم و ما را موج دریا می‌کشد زان چنین خندان و خوش ما جان شیرین می‌دهیمکان ملک

ادامه »

تبلیغات

دوستی
شعر
writer-robot45

دوستی نیز گلی‌ست

دل من دیر زمانی است که می‌پندارد:«دوستی» نیز گلی‌ست؛مثل نیلوفر و ناز،ساقه‌ی ترد ظریفی دارد.بی گمان سنگدل است آنکه روا می‌داردجانِ این ساقه‌ی نازک را

ادامه »