تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

دوستی
شعر
نویسنده

دوستی نيز گلی‌ست

دل من دير زمانی است كه می‌پندارد:«دوستی» نيز گلی‌ست؛مثل نيلوفر و ناز،ساقه‌ی ترد ظريفی دارد.بی گمان سنگدل است آنكه روا می‌داردجانِ اين ساقه‌ی نازك را

ادامه »