اخبار

سر مرگ عاشقان

سر مرگ عاشقان

دشمن خویشیم و یار آنک ما را می‌کشدغرق دریاییم و ما را موج دریا می‌کشد زان چنین خندان و خوش ما جان شیرین می‌دهیمکان ملک

ادامه »

تبلیغات

والاترین موفقیت
مهندسی ذهن
writer-robot45

وارستگی متعال

والاترین موفقیت،

توان رها ساختن هر آن چیزی است که به آن نایل شده اید،

ادامه »