تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

آدمی که نام‌های فراوانی می‌داند
خودشناسی
نویسنده

آدمی که نام‌های فراوانی می‌داند

بر اساس قاعده کلی،وقتی آدم‌هادرمی‌یابند چیزی را نمی‌فهمندمی‌کوشند نامی برای آنچه نمی‌فهمند بیابند. و وقتی نامی برای آن می‌یابند،می‌گویند آن را درک کرده‌اند؛اما پیدا کردن

ادامه »