تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

به زندگی طمع نکن
مهندسی ذهن
نویسنده

معصومترین شگفتی خلقت

‍ دو کارما وجود دارد که توسط کائنات زندگی انسان را به خاک سیاه میکشاند؛ یک: کودک آزاری دو: حیوان آزاری معصومترین، پاکترین، بی دفاع

ادامه »
قانون کارما
اندیشه
نویسنده

قانون کارما

شما یک عامل آزاد هستید، اما وقتی کار مشخصی را انجام دادید، پیامدهای کارتان را درو خواهید کرد.

ادامه »