تازه ها

مراقبه

ابدیت خانه ی ماست

مهم نیست که چه می‌آید، باور داشته باش که این پروردگار است که آن را بسویت می‌فرستد،

و باید که بر آن چالش های روزمره چیره شوی.
در آن است که پیروزی تو قرار دارد.

ادامه »

تبلیغات

یک فصل بسیار دردناک
روانشناسی
نویسنده

یک فصل بسیار دردناک

طبیعت در بخشیدن نعمت‌های خود، آنقدر دست و دلباز نیست که همراه هوش و ذکاوت بالا، موهبت “دل” را نیز عطا کند. در نتیجه، هر

ادامه »
کهن‌الگوی قهرمان
خودشناسی
نویسنده

کهن ‌الگوی قهرمان

دو شبحی که هر روز صبح با شما دست به یقه می شوند! کهن‌الگوی قهرمان هر روز ظاهر می‌شود؛ وقتی صبح از خواب بیدار می‌شویم

ادامه »
روانشناسی عملی
روانشناسی
نویسنده

روانشناسی عملی

مردم ایمان تزلزل ناپذیری به چیزهایی دارند، که به آنها عنوان علمی داده شده است. اما دیگر نمی توان خود را به انتظارات و موازین

ادامه »
ما در آینده به سر می بریم
خودشناسی
نویسنده

ما در آینده به سر می بریم

جالب اینکه بسیاری از کسانی که از بیماری روانژندی رنج می برند، اگر در روزگاران گذشته بسر می بردند دچار این بیماری نمی شدند.

ادامه »
درونگرایی و برونگرایی
روانشناسی
نویسنده

درونگرایی و برونگرایی

درونگرایی و برونگرایی دو برداشت طبیعی هستند که متقابلا متضادند، یعنی دو حرکت متقابل که گوته آنها را به حرکت انقباض و انبساط قلب تشبیه

ادامه »
ما باید ناخودآگاه خود باشیم
روانشناسی
نویسنده

ما باید ناخودآگاه خود باشیم

انسان های اولیه از حرکات غیر قابل کنترل وحشت داشتند، چون تحت تاثیر آنها آگاهی از بین می رفت و جای خود را به حس مالکیت می داد.

ادامه »
گران بهاترین چیزها
روانشناسی
نویسنده

وضعیت معنوی ما

ما خرد تمام اعصار و همه ی مردم را کنکاش کردیم و فهمیدیم که گران بهاترین چیزها قبلا با فصیح ترین بیان، با ما سخن گفته اند.

ادامه »
یک انسان کامل
خودشناسی
نویسنده

یک انسان کامل

یک انسان کامل…
انسانی ست که از هر دو وجه زنانگی و مردانگی روحش بهره می برد

ادامه »
تنهایی من
خودشناسی
نویسنده

تنهایی

تنهایی از آن نیست که آدم،
کسانی را در اطراف نداشته باشد

ادامه »