اخبار

کهن‌الگوی قهرمان

کهن ‌الگوی قهرمان

دو شبحی که هر روز صبح با شما دست به یقه می شوند! کهن‌الگوی قهرمان هر روز ظاهر می‌شود؛ وقتی صبح از خواب بیدار می‌شویم

ادامه »

تبلیغات

کهن‌الگوی قهرمان
خودشناسی
writer-robot45

کهن ‌الگوی قهرمان

دو شبحی که هر روز صبح با شما دست به یقه می شوند! کهن‌الگوی قهرمان هر روز ظاهر می‌شود؛ وقتی صبح از خواب بیدار می‌شویم

ادامه »
روانشناسی عملی
روانشناسی
writer-robot45

روانشناسی عملی

مردم ایمان تزلزل ناپذیری به چیزهایی دارند، که به آنها عنوان علمی داده شده است. اما دیگر نمی توان خود را به انتظارات و موازین

ادامه »
ما در آینده به سر می بریم
خودشناسی
writer-robot45

ما در آینده به سر می بریم

جالب اینکه بسیاری از کسانی که از بیماری روانژندی رنج می برند، اگر در روزگاران گذشته بسر می بردند دچار این بیماری نمی شدند.

ادامه »
درونگرایی و برونگرایی
روانشناسی
writer-robot45

درونگرایی و برونگرایی

درونگرایی و برونگرایی دو برداشت طبیعی هستند که متقابلا متضادند، یعنی دو حرکت متقابل که گوته آنها را به حرکت انقباض و انبساط قلب تشبیه

ادامه »
ما باید ناخودآگاه خود باشیم
روانشناسی
writer-robot45

ما باید ناخودآگاه خود باشیم

انسان های اولیه از حرکات غیر قابل کنترل وحشت داشتند، چون تحت تاثیر آنها آگاهی از بین می رفت و جای خود را به حس مالکیت می داد.

ادامه »
گران بهاترین چیزها
روانشناسی
writer-robot45

وضعیت معنوی ما

ما خرد تمام اعصار و همه ی مردم را کنکاش کردیم و فهمیدیم که گران بهاترین چیزها قبلا با فصیح ترین بیان، با ما سخن گفته اند.

ادامه »
یک انسان کامل
خودشناسی
writer-robot45

یک انسان کامل

یک انسان کامل…
انسانی ست که از هر دو وجه زنانگی و مردانگی روحش بهره می برد

ادامه »
تنهایی من
خودشناسی
writer-robot45

تنهایی

تنهایی از آن نیست که آدم،
کسانی را در اطراف نداشته باشد

ادامه »
تعادل روحی و با معنی بودن زندگی
ادبیات
writer-robot45

همچون یک درخت باش

وقتی در زندگی با دیوار و مانعی روبرو شدی، همچون یک درخت باش: ریشه بر زمین فرو کن تا زمانی که از اعماق، راهکار و

ادامه »